Praksisveilederes erfaring med lokale læreplaner for sykepleierstudenter

Forfattere

  • Bjørg Christiansen OsloMet-storbyuniversitetet https://orcid.org/0000-0001-7442-3266
  • Karin Blomberg Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet
  • Katrin Lindeflaten Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet
  • Monica Holm Larsen Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet
  • Gertrud Averlid OsloMet-Storbyuniversitetet https://orcid.org/0000-0001-8739-0985
  • Deborah Salinas Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet
  • Elisabeth Hessevaagbakke Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6860

Emneord (Nøkkelord):

Praksisstudier, praksisveileder, lokal læreplan, læringsutbytter, vurdering

Sammendrag

Flere studier har vist at praksisveiledere i sykepleierutdanningen opplever utdanningens læringsutbyttebeskrivelser som lite konkrete. Det ble derfor iverksatt et FoU-relatert samarbeidsprosjekt inndelt i to deler. Del 1 innebar utvikling av lokale læreplaner i samarbeid med praksisveiledere. Del 2 innebar en systematisk evalueringsstudie med fokus på bruken av lokale læreplaner. Hensikten var å undersøke hvilken betydning lokale læreplaner har som redskap for tydeliggjøring av læringsutbytter i praksisstudier. Forskningsspørsmål: Hvordan erfarer praksisveiledere bruken av lokale læreplaner? Studien er kvalitativ med et utforskende og beskrivende design basert på fire fokusgruppeintervju med praksisveiledere fra ulike nivå i bachelorutdanningen i sykepleie. Analyseprosessen tok utgangspunkt i tematisk innholdsanalyse, som resulterte i tre hovedtema: 1.Varierende erfaringer med implementering av lokal læreplan, 2.Tydeliggjør aktuelle læresituasjoner. 3.Varierende bruk i vurderingssituasjoner. Studien konkluderer med at praksisveilederne erfarte beskrivelsen av læresituasjoner som relevante og gjenkjennbare i forhold til eget praksissted, og at planen var et godt redskap i prosessvurderingen av studentene.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Bjørg Christiansen, OsloMet-storbyuniversitetet

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, professor

Karin Blomberg, Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, universitetslektor

Katrin Lindeflaten, Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, førstelektor

Monica Holm Larsen, Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, førstelektor

Gertrud Averlid, OsloMet-Storbyuniversitetet

fhv. førstelektor (pensjonist), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, førstelektor

Deborah Salinas, Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, universitetslektor

Elisabeth Hessevaagbakke, Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, førsteamanuensis

Referanser

Almalkawi, I., Jester, R. & Terry, L. (2018). Exploring mentors' interpretation of terminology and levels of competence when assessing nursing students: An integrative review. Nurse education today, 69, 95–103. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.07.003

Amsrud, K. E., Skaug, E.-A., Saunes, J., Undheim, L.-T. & Lyberg, A. (2021). Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(1). https://doi.org/10.7557/14.5620

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium: Den salutogene modellen. Gyldendal Akademisk.

Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V. & Day, L. (2010). Å utdanne sykepleiere: behov for radikale endringer. Akribe.

Biggs, J. B. (2003). Teaching for Quality Learning at University. 2. Utg. Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Bjerknes, M.S & Christiansen, B. (2021). Praksis som arena for læring. I M.S.Bjerknes & B. Christiansen (Red.), Praksisveiledning med helsefagstudenter (2. utg., s. 11-36). Gyldendal.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oaSL

Christiansen, B. (2021). Hva kjennetegner vurdering i praksisstudier? I M.S.Bjerknes & B. Christiansen (Red.), Praksisveiledning med helsefagstudenter (2. utg., s. 108-126). Gyldendal.

Christiansen, B. (2019). Særpreg og utfordringer i vurdering av kompetanse i praksisstudier. I B. Christiansen, K.T.J. Jensen & K. Larsen (Red.), Vurdering av kompetanse i praksisstudier: en vitenskapelig antologi (1. utg., s. 14-27). Gyldendal.

Christiansen, B., Averlid, G., Baluyot, C, Blomberg, K., Eikeland, A., Finstad, I.R.S., Holm Larsen, M. & Lindeflaten, K. (2021). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. Nursing open,8(3),1069-1076. https:doi.org/10.1002/nop2.717

Eikeland, A. & Averlid, G. (2019).Vurdering av studentenes handlingskompetanse i anestesi- og intensivsykepleie. I B. Christiansen, K.T. Jensen K.T & K. Larsen (Red.), Vurdering av kompetanse i praksisstudier: en vitenskapelig antologi (1.utg., s. 146-160). Gyldendal.

Finstad, I.R.S. & Christiansen, B. (2019) Læresituasjoner og prosessvurdering i praksisstudier på sykehjem I B. Christiansen, K.T. Jensen K.T & K. Larsen (Red.), Vurdering av kompetanse i praksisstudier: en vitenskapelig antologi (1.utg., s. 86-97). Gyldendal.

Finstad, I., Knutstad, U., Havnes, A. & Sagbakken, M. (2022). The paradox of an expected level: The assessment of nursing students during clinical practice - A qualitative study. Nurse education in practice, 61, 103332. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103332

Forskrift om nasjonal rentningslinje for sykepleierutdanning, (2019). Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanningen. (FOR-2019-10-23-1405). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412

Forskrift om NKR og EQF. (2017). Forskrift om Nasjonal kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. (FOR-2017-11-08-1846). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2017-11-08-1846

Halkier, B. (2010). Fokusgrupper. Gyldendal akademisk.

Hatlevik, I.K.R. & Havnes, A. (2017). Perspektiver på læring i profesjonsutdanninger – fruktbare spenninger og meningsfulle sammenhenger. I S. Mausethagen & JC. Smeby (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse (s.191-203). Universitetsforlaget.

Hauge Westad, K. (2015). Veilederes beveggrunner for å unnlate å gi ikke-bestått i praksisstudier til tross for at læringsutbyttene ikke er nådd. Nordic Journal of Nursing Research. 35(1), 20-28. https://doi.org/10.1177/0107408314560325

Helminen, K., Coco, K., Johnson, M., Turunen, H. & Tossavainen, K. (2016). Summative assessment of clinical practice of student nurses: A review of the literature. International journal of nursing studies, 53, 308–319. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.09.014

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (LOV-2022-11-25-86). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30

Holm Larsen, M. & Christiansen, B. (2019). Hvordan oppfatter praksisveiledere læresituasjoner og læringsutbytter i psykisk helsearbeid. I B. Christiansen, K.T. Jensen K.T & K. Larsen (Red.), Vurdering av kompetanse i praksisstudier: en vitenskapelig antologi (1.utg., s. 113-126). Gyldendal.

Hovdhaugen, E., Nesje, K. & Reegård, K. (2021). Hvordan sikre at sykepleierstudentene oppnår læringsutbytter i praksisstudiene: Jakten på gode eksempler. NIFU-rapport 2021:1 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. https://www.nifu.no/publications/1880712/

Julnes, S. G., Grønvik, C. K. U. & Eines, T. F. (2015). Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(1), 122–136. https://doi.org/10.7557/14.3484

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

Kydland, A, Nordstrøm, G. (2018).Nytt skjema er egnet til å vurdere praktiske studier i sykepleie. Sykepleien Forskning. 2018; 13(74323):e-74323. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.74323

Lauvås P. & Handal, G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. 3.utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring - og andre tekster. Hans Reitzel Forlag.

Lindeflaten, K.& Christiansen, B.(2019). Praksisveilederes utfordringer med å vurdere sykepleierstudenter i spesialisthelsetjenesten. s. 129-143. I B. Christiansen, K.T. Jensen K.T & K. Larsen (Red.), Vurdering av kompetanse i praksisstudier: en vitenskapelig antologi (1.utg., s. 129-143). Gyldendal.

Malones, B.D., Bergum, I.E., Inderhauf, H., Mongstad, W. & Eines, T.F. Hva kreves for å styrke sykepleierstudenter i praksis som ikke har oppnådd nødvendig læringsutbytte? En kvalitativ studie (2022). Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. 18(2), 1-14. https://doi.org/10.7557/14.5544

Malterud, K. (2012). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Universitetsforlaget.

Mårtensson, G., Lind, V., Edin, K., Hedberg, P. & Löfmark, A. (2020). Development and validation of a clinical assessment tool for postgraduate nursing education: A consensus-group study. Nurse education in practice, 44, 102741. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102741

NOKUT. (2011). Nasjonalt Kvalifikasjobsrammeverk for livslang læring. https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/

Nordhagen, S. S., Kydland, A.G., Solbakken, F.-M., Rustad, I., Høvik, M. H. & Struksnes, S. (2021). Elektronisk studentvurdering i praksisstudier. Fremmer det kvalitet og effektivitet? Uniped, 44(1), 75-89. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-01-07

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: integrating theory and practice. 4 utg. Sage.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed.). Wolters Kluwer.

Prøitz, T. S. (2015). Læringsutbytte. Universitetsforlaget.

Skår, R. Praksis – en læringsarena som engasjerer. (2007). I H. Alvsvåg & O. Førland (Red). Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie (s.101-116). Akribe.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om Spesialisthelsetjenesten m.m. (LOV-2022-11-25-86). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61

Smeby, J.-C., & Heggen, K. (2014). Coherence and the development of professional knowledge and skills. Journal of Education and Work, 27(1), 71-91. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.718749

St.meld. nr. 16 (2020-2021). Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20202021/id2838171/

Store norske leksikon. Nord Universitet. Hentet 1. november 2020. https://www.nord.no/no/forskning/snl

Wu, X. V., Enskär, K., Lee, C. C., & Wang, W. (2015). A systematic review of clinical assessment for undergraduate nursing students. Nurse education today, 35(2), 347–359.

Nedlastinger

Publisert

26.10.2023

Hvordan referere

Christiansen, B., Blomberg, K., Lindeflaten, K. ., Holm Larsen, M., Averlid, G., Salinas, D. ., & Hessevaagbakke, E. (2023). Praksisveilederes erfaring med lokale læreplaner for sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). https://doi.org/10.7557/14.6860

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler