Omlegging til litteraturstudier på høyere utdanning

Læring fra et endringsarbeid

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6414

Emneord (Nøkkelord):

litteraturstudie, høyere utdanning, pedagogisk endringsarbeid, GDPR

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver læring fra et pedagogisk endringsarbeid i høyere utdanning, ved omlegging til litteraturstudie av bacheloroppgaven, på to utdanninger våren 2021. Hensikten med denne fagartikkelen er å formidle pedagogiske og didaktiske erfaringer, og kunnskapsutvikling i omleggingsprosessen med relevans for andre utdanninger. I endringsarbeidet som presenteres er både studenters og underviseres læring i fokus, dette for å fremme både bedre utdanningskvalitet og livslang læring med betydning for profesjonell praksis.

Forfatterbiografier

Anne Katrine Folkman, VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag, Sandnes, Norge

Førsteamanuensis

Britt Marit Haga, VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag, Sandnes, Norge

Førsteamanuensis

Kristina Areskoug Josefsson, VID vitenskapelige høgskole, OsloMet-storbyuniversitetet, Jönköping University

Professor

Referanser

Bhattacharya S. (2017). Journal club and post-graduate medical education. Indian journal of plastic surgery, 50(3), 302–305. https://doi.org/10.4103/ijps.IJPS_222_17

Bliksvær, T., & Breimo, J. P. (2020). Sosial innovasjon og samskaping. In E. Willumsen, A. Ødegård, & T. Sirnes (Eds.), Samskaping: sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget.

Hagland, & Solvang, P. K. (2017). Kvalifisering til tverrprofesjonell praksis. I: Mausethagen, S. & Smeby, J.-C. Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse (s. 83–94). Universitetsforlaget

Helgøy, K. V., Smeby, J.-C., & Bonsaksen, T. (2021). Practice educators’ emphasis on research in supervision of occupational therapy students. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-15. https://doi.org/10.1080/11038128.2021.1968948

Helgøy, K. V., Smeby, J.-C., Bonsaksen, T., & Rydland Olsen, N. (2020). Research-based occupational therapy education: An exploration of students' and faculty members' experiences and perceptions. PLoS One, 15(12), e0243544-e0243544. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243544

Hong, Q. N., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M.-P., Griffiths, F., & Nicolau, B. (2018). Mixed methods appraisal tool (MMAT), version 2018. Registration of copyright, 1148552.

Lahn, L. K. & Jensen, K. (2008). Profesjon og læring. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 295-305). Oslo: Universitetsforlaget.

Leegaard. (2015). Kvaliteten på kvalitativ forskning. Sykepleien forskning (Oslo), 53932, e–53932. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.53932

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf.

Norsk Senter for Forskningsdata (u.å.) Felles vurdering av bachelorprosjekter. Hentet fra https://www.nsd.no/personverntjenester/fylle-ut-meldeskjema-for-personopplysninger/felles-vurdering-av-bachelorprosjekter/

Smebye, K.L., & Kirkevold, M. (2013). The influence of relationships on personhood in dementia care: a qualitative, hermeneutic study. BMC Nursing, 12(1), 29–29. https://doi.org/10.1186/1472-6955-12-29

Thidemann, I.-J. (2019). Bacheloroppgaven for sykepleierstudenter : den lille motivasjonsboken i akademisk oppgaveskriving (2. utgave. ed.). Universitetsforlaget.

Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: læring, mening og identitet. Hans Reitzels Forlag.

Willumsen, E., & Kjerstadli, E. (2020). Hvordan kan innovasjon og samskaping bidra til framtidig bærekraft i kommunen? I E. Willumsen & A. Ødegård (Eds.), Samskaping (pp. 315). Universitetsfrlaget.

Nedlastinger

Publisert

2022-06-08

Hvordan referere

Folkman, A. K., Haga, B. M., & Areskoug Josefsson, K. . (2022). Omlegging til litteraturstudier på høyere utdanning: Læring fra et endringsarbeid. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(1). https://doi.org/10.7557/14.6414

Utgave

Seksjon

Fagartikler