No. 30 (2012): Medier, kultur og samfunn

					View No. 30 (2012): Medier, kultur og samfunn
Edited by Hilde Brox, Roswitha Skare, and Holger Pötzsch.

 

Nordlit 30 fører sammen bidragsytere med bakgrunn fra forskjellige disipliner og fagfelt. De fleste forskerne som bidrar her er i dag løselig organisert i forskningsgruppa DOMINO ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø. Denne forskningsgruppa avholder jevnlige tekstseminarer og symposia og fungerer som knutepunkt mellom pågående og planlagte forskningsprosjekter. Publikasjonen ‹Medier, kultur og samfunn› hadde sitt utspring i et symposium ved UiT i mars 2012. Ett av formålene med dette temanummeret er å gi en oversikt over medierelatert forskning ved fakultetet og å motivere til dialog og fremtidig samarbeid utover institusjonelle og disiplinære grenser. Bidragsyterne er tilknyttet forskjellige institutter og sentre ved HSL-fakultetet; de står for litteratur-, kultur-, film- og medieteoretiske, språkvitenskapelige, mediedidaktiske, religionsvitenskapelige, diskursteoretiske, historiske og teknologiske innfallsvinkler til sine respektive problemstillinger. Utvalget viser bredden i den pågående forskningen ved fakultetet og minner samtidig om mulighetene og utfordringene et samarbeid på tvers av forskningsmiljøene kan innebære. De publiserte bidragene lar seg kategorisere med hensyn til deres empiriske vinkling—én bolk fokuserer på måten kulturelle uttrykk, og især film, øver innflytelse på historieforståelse og ‹kollektivt minne›, mens en annen tar opp forholdet mellom minoriteter og moderne massemedier. En tredje gruppe kaster et kritisk blikk på politisk vinkling i nyhetsmedier, mens en fjerde bolk ser på forholdet mellom digitale medier og samfunn. Til slutt tar en femte gruppe for seg noen problemstillinger knyttet til oversetting og ‹remediering›. Sammen synliggjør de et grunnlag for fremtidig medievitenskapelig forskning på tvers av fagspesifikke og institusjonelle begrensninger. Nummeret er altså delt i fem tematiske bolker: [i] ‹Film og historie›; [ii] ‹Medier og minoriteter›; [iii] ‹Nyhetsdiskurser›; [iv] ‹Digitale medier og samfunn›; og [v] ‹Oversettelse og ‹remediering››. […] Herved viser temanummeret noe av den medievitenskapelige forskningen som foregår ved UiT gjennom bidrag fra flere viktige fagmiljø. Selv om vi på ingen måte kan hevde å gi en utfyllende oversikt over aktivitetene ved fakultetet, håper vi likevel med dette å synliggjøre noen muligheter for fremtidig samarbeid og felles initiativer på tvers av disiplinære og institusjonelle grenser. God fornøyelse!
Published: 2012-10-22

Editorial