Design og utvikling av et digitalt læreverk i Epilepsi og helseveiledning

Forfattere

  • Torunn Erichsen OsloMet storbyuniversitet
  • Kari Høium OsloMet storbyuniversitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5735

Emneord (Nøkkelord):

mooc, epilepsi, helseveiledning, e-læringsressurs

Sammendrag

Digitale læringsressurser åpner nye muligheter for læring og samhandling. I denne artikkelen deler vi erfaringer med utviklingen av den digitale læringsressursen Epilepsi og helseveiledning, publisert på OsloMets åpne læringsplattform 2018. For å sikre kliniske relevans, har utvikling foregått som et partnersamarbeid mellom fagpersoner på OsloMet og representanter fra arbeidslivet. I utvikling av e-læringsressursen la vi til grunn PISA modellen, som er OsloMet’s instruksjon for alle læreverk som skal publiseres på universitetets åpne publiseringskanal. Det at læringsressursen er publisert åpent og gratis gjør den lett tilgjengelig, både for studenter og ansatte i praksisfeltet. Denne fleksibiliteten gjøre det mulig for studentene å benytte e-læringsressursen som en integrert del av praksisstudiene. Avslutningsvis pekes det på behov for videre forskning om hvordan teknologistøttede læringsressurser kan bidra til å styrke studentenes læring.

 

Forfatterbiografier

Torunn Erichsen, OsloMet storbyuniversitet

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Kari Høium, OsloMet storbyuniversitet

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap

Referanser

Aagaard, T., Lund, A., Lanestedt, J., Ramberg, K. R., & Swanberg, A. B. (2018). Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet – innspill og utspill. Uniped, 41(03). https://doi.org/10.7577/njcie.3751

Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B. O., & Lindwall, L. (2016). Learning by simulation in prehospital emergency care – an integrative literature review. Scandinavian Journal of Caring Science, 30(2), 234- 240. http://dx.doi.org/10.1111/scs.12252.

Arntzen, E., & Høium, K. (2010). On the effectiveness of interteaching. The Behavior Analyst Today, 11(3), 155-160. https://doi.org/10.1037/h0100698

Berney, S., & Betrancourt, M. (2016). Does animation enhance learning? A meta-analysis. Computers & Education, 101, 150-167. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.06.005

Buck Jensen, C., & Bjørndal, C. R. P. (2018). Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksistudier. In S. Tveiten & A. Iversen (Eds.), Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi (pp. 139 - 154). Bergen: Fagbokforlaget.

Christiansen, B., Holmberg, V., Erichsen, T., & Vågan, A. (2020). Helsepedagogikk – fra begrep til praksis i helsefagutdanninger: Hva kjennetegner studentenes erfaringer? Uniped. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-03-06

Coyne, E., Rands, H., Frommolt, V., Kain, V., Plugge, M., & Mitchell, M. (2018). Investigation of blended learning video resources to teach health students clinical skills: An integrative review. Nurse Education Today, 63,101-107. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.01.021

Dabbagh, N. (2005). Pedagogical Models for E-Learning: A Theory-Based Design Framework International Journal of Technology in Teaching and Learning, 1(1), 25-44.

Hattie, J. (2009). Visible Learning. A synthesis of over 800 metaanalyses relating to achievement. London: Routledge.

Krumsvik, R. J., & Jones, L. Ø. (2017). Utdanningsledelse og digitale læringsformer i høyere utdanning. Uniped, 40(1). Hentet fra: https://www.idunn.no/uniped/2017/01/utdanningsledelse_og_digitale_laeringsformeri_hoeyere_utdanni

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. (FOR-2017-09-06-1353). Hentet fra: https://lovdata.no/forskrift/2017-09-06-1353

Kunnskapsdepartementet (2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 ( 2016 - 2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no

Lillejord, S., Børte, K., Nesj, K., & Ruud, E. (2018). Learning and teaching with technology in higher education – a systematic review. Oslo: Knowledge Centre for Education. Hentet fra: https://www.researchgate.net/publication/327057633_Learning_and_Teaching_With_Technology_in_Higher_Education_-_a_systematic_review

Mayer, R. E. (2014). Incorporating motivation into multimedia learning. Learning and Instruction, 29, 171-173. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.04.003

NOU 2014: 5. (2014). MOOC til Norge — Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-5/id762916/

Raaheim, A., & Nysveen, H. (2019). Studentaktiv læring. Uniped, 42(2), 215-234. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-02-08 ER

Säljö, R., & Moen, S. (2001). Læring i praksis : et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk.

UNIT. (2019). Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Utkast. Hentet fra: https://www.unit.no/handlingsplan-digitalisering-i-hoyere-utdanning-og-forskning

Vågan, A., Eika, K., & Skirbekk, H. (2016). Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring. Sykepleien. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2016.59702

Nedlastinger

Publisert

2021-12-09

Hvordan referere

Erichsen, T., & Høium, K. (2021). Design og utvikling av et digitalt læreverk i Epilepsi og helseveiledning. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 17(2). https://doi.org/10.7557/14.5735