Møte pasienten der pasienten er

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.4126

Sammendrag

«Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder», er en internasjonal hovedoppgave (World Health Organization WHO), så også for regjeringene i de nordiske landene. Målet er at alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Dette målet skal også synliggjøres i helseforskningen. Selv om forskningen har ulikt perspektiv som pasienten, pårørende, frivillige, helsepersonell og andre, dreier den seg i siste instans om å møte pasienten der pasienten er. Hensikten med forskningen er med andre ord å utvikle kunnskap, slik at den enkelte pasienten sikres helhetlig og god behandling og pleie.

I artikkelen «Transnasjonale helsepraksiser. Bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge», er hensikten å øke kunnskap om hvordan polske arbeidsinnvandrere kombinerer norske og polske helsetjenester. I artikkelen «Gastric bypass – ingen snarvei til ny livsstil. Pasienterfaringer to år etter kirugi» er hensikten å øke kunnskap om ulike sider ved behandlingstilbudet og pasientens behov for sykepleie og videre behandling. Å undersøke den ekteskapelige relasjonens forandring blant ektepar, hvor den ene personen er diagnostisert med demens, er hensikten i artikkelen ««Så griner vi heldigvis lidt af det». Ægtepars erfaringer med demens i et hverdagslivs sociologisk perspektiv».

Hensikten i artiklene «Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg» og «Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet» er å øke kunnskap om frivilliges bidrag innenfor omsorgstjenesten. Frivillig arbeid innenfor omsorgstjenesten har en lang tradisjon i Norge. Regjeringen har lagt en strategi for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Et mål er å bedre samspillet mellom offentlig og frivillig omsorg, slik at samspillet får en tydeligere plass i helse og omsorgssektoren (Helse- og omsorgsdepartementet 2013, 2012-2013).

Forskningen presentert i disse artiklene samler seg rundt pasienten med det mål at pasienten skal sikres god helse og livskvalitet. Kunnskapen som utvikles har betydning for utvikling av kompetanse og beslutningene på alle nivå i helsetjenesten. Den bidrar til at behandlingen og pleien som gis pasienten utvikles og kan skreddersys den enkelte pasient, og kan møte pasienten der pasienten er.

Forfatterbiografi

Johanne Alteren, Nord universitet Mo i Rana

førsteamanuensis, PhD,

Nedlastinger

Publisert

2017-06-09

Hvordan referere

Alteren, J. (2017). Møte pasienten der pasienten er. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 13(1). https://doi.org/10.7557/14.4126