Årsaker praksisveiledere oppgir for å vurdere og stryke sykepleiestudenter i deres kliniske praksis

en kvalitativ studie

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5544

Emneord (Nøkkelord):

praksisstudier, praksisveileder, bachelor i sykepleie, læringsutbytte

Sammendrag

Mange sykepleiestudenter består kliniske praksisstudier selv om de ikke har oppnådd forventet læringsutbytte. Hensikten med denne studien var å belyse hvilke grunner praksisveiledere beskriver for å stryke sykepleiestudenter i deres kliniske praksisstudier. Datamaterialet fra et åpent spørsmål i et spørreskjema, ble analysert ut fra Malteruds modell for tekstkondensering. Studien viser: 1) Studenters manglende interesse og initiativ er en viktig grunn til å ikke bestå kliniske praksisstudier, 2) Praksisveilederne vektlegger at studenter har evne til å søke og motta veiledning, 3) Alvorlige feil som grunnlag for å ikke bestå praksis, 4) Praksisveilederes beskrivelser av samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Praksisveiledere har behov for å samarbeide tett med praksislærer i sin vurdering av sykepleiestudenter og i tillegg har de et behov for vurderingsverktøy som bygger på en felles forståelse mellom akademia og praksis. Det er behov for å trygge praksisveiledere med økt formell veilederkompetanse.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Bente Dale Malones, Høgskolen i Molde

Høgskolelektor

Inger Elisabeth Bergum, Høgskolen i Molde

Høgskolelektor

Hans Inderhaug, Høgskolen i Molde

Høgskolelektor

Wenche Mongstad, Høgskolen i Molde

Høgskolelektor

Trude Fløystad Eines, Høgskolen i Molde

Dosent

Referanser

Aigeltinger, E., Haugan, G., & Sørlie, V. (2012). Utfordringer med å veilede sykepleierstudenter i praksisstudier. Sykepleien Forskning, 7(2), 160-166. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2012.0084

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion. Vitenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 3.utg. Lund: Studentlitteratur.

Alvsvåg, H. (2015). Faglig skjønn og omsorg. I Grov, E., I. Holter & K. Toverud (Red.), Sykepleieboken: 1: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie (s. 156-178). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Bachmann, L., Grønvik, C. K. U., Hauge, K. W., & Julnes, S. (2019). Failing to Fail nursing students among mentors: A confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing open, 6(3), 966-973. https://doi.org/10.1002/nop2.276

Brown, L., Douglas, V., Garrity, J., & Shepherd, C. K. (2012). What influences mentors to pass or fail students. Nursing Management, 19(5), 16-21. https://doi.org/10.7748/nm2012.09.19.5.16.c9260

Caspersen, J. & Kårstein, A. (2013). Kvalitet i praksis: Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Hentet fra https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/280417

De nasjonale forskningsetiske komiteene. (2014). Hentet fra https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. (2019). Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. (FOR-2019-03-15-412). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. (2006). Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. (FOR-2006-06-30-859). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Frøysa, K. J., Møllersen, A. &, Alteren, J. (2013). Etterveiledning — betydning for praksisveiledernes veiledningskompetanse. Nordic journal of nursing research, 33(4), 23–7. https://doi.org/10.1177%2F010740831303300406

Gainsbury, S. (2010). Mentors still failing to fail students. Nursing Times, 106(16):2-3.

Gotvassli, K. A. & Moe, T. (2020). Pedagogiske ledere og godt faglig skjønn. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(1), 39-55. https://doi.org/10.23865/up.v14.2064

Gronvik, C. K. U. & Hauge K. W. (2020). A Q-methodology study of the type of support mentors need when assessing underperforming nursing students. Journal of Advanced Nursing. https://doi.org/10.1111/JAN.14447

Hauge, K. W., Brask, O. D., Bachmann, L. Bergum, I. E., Heggdal, W. M., Inderhaug, H., Grønvik, C. K. U. & Julnes, S. G. (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 12(1), 19-33. https://doi.org/10.7557/14.3772

Hauge, K. W., Brask, O. D., Bachmann, L. Bakken, H., Bergum, I. E., Grønvik, C. K. U., Gutteberg, A., Heggdal, W. M., Julnes, S. G., Malones, B. D. & Ulvund, I. (2019). Lar praksisveiledere sykepleiestudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte? Klinisk sygepleje, 23-39. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03

Hauge, K. W., Bakken, H., Brask, O. D., Gutteberg, A., Malones, B. D., & Ulvund, I. (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students? Nurse Education in Practice, 36, 64-70.

Hunt, L. A., McGee, P., Gutteridge, R., & Hughes, M. (2012). Assessment of student nurses in practice: A comparison of theoretical and practical assessment results in England. Nurse Education Today, 32(4), 351-355. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.05.010.

Kunnskapsdepartementet. (2012). Utdanning for velferd. Samspill i praksis. (Meld. St. 13 (2011-2012)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/ac91ff2dedee43e1be825fb097d9aa22/no/pdfs/stm201120120013000dddpdfs.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning. (Meld. St.16 (2016-2017)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

Luhanga, F., Yonge, O. J., & Myrick, F. (2008). Failure to assign failing grades: Issues with grading the unsafe student. International Journal of Nursing Education Scholarship, 5(1), 1-14. https://doi.org/10.2202/1548-923X.1366

Lycke, K. H., & Handal, G. (2016). Studentengasjement i høyere utdanning-Internasjonale perspektiver og norske studier. Uniped, 39(02), 171-183. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-02-07

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Mesel, T. (2014). Når noe går galt: Fortellinger om skyld, skam og ansvar i helsetjenesten. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

NOKUT. (2011). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Hentet fra https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/

Sharples, K., & Kelly, D. (2007). Supporting mentors in practice. Nursing Standard, 21(39), 44-47.

Skau, G. (2017). Gode fagfolk vokser: Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 5. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Wollebæk, D., Sætrang, S., & Fladmoe, A. (2015). Betingelser for frivillig innsats: Motivasjon og kontekst (Rapport 1/2015). Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2442819

Aase, K., & Wiig, S. (2015). Læring og uønskede hendelser. I: K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet: Teori og praksis (s. 98-112). (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Nedlastinger

Publisert

10.08.2022

Hvordan referere

Malones, B. D., Bergum, I. E., Inderhaug, H., Mongstad, W. ., & Eines, T. F. (2022). Årsaker praksisveiledere oppgir for å vurdere og stryke sykepleiestudenter i deres kliniske praksis: en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(2). https://doi.org/10.7557/14.5544

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler