Vol 6 (2009)

Table of Contents

Front matter / Editorial

[Table of Contents]
Jonas Nordin
PDF
[1]-[2]
Inledning
Jonas Nordin
PDF
3-4
Introduction to the new Nordic Yearbook and to the thematic section on eighteenth-century philosophy
Pasi Ihalainen
PDF
5-6

Articles

Martin Olin
PDF
7-21
Kristina Fjelkestam
PDF
22-39
Timo Kaitaro
PDF
40-53
Liisa Steinby
PDF
54-79
Ville Lähde
PDF
80-95

Short essays

Kungens fristad: Gustav III:s dokumenterade besök på Haga enligt hovförtäringsräkenskaperna
Jonas Nordin
PDF
96-101

Dissertations

Johanna Aminoff-Winberg, På flykt i eget land: internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget (Åbo: Åbo akademis förlag, 2007). 462 s.
Peter Ericsson
PDF
102-103
Karl Axelsson, The Sublime: Precursors and British Eighteenth-Century Conceptions, (Oxford etc.: Peter Lang, 2007). 235 pp.
Mats Malm
PDF
103-107
Robert Callergård, An Essay on Thomas Reid’s Philosophy of Science, Stockholm Studies in Philosophy 28 (Stockholm: Acta universitatis Stockholmiensis, 2006). 164 s.
Andreas Hellerstedt
PDF
107-108
Elisabet Göransson, Letters of a Learned Lady: Sophia Elisabeth Brenner’s Correspondence, with an Edition of her Letters to and from Otto Sperling the Younger, Studia Graeca et Latina Lundensia 14 (Lund: Almquist & Wiksell International, 2006). 262 pp.
Elena Dahlberg
PDF
108-110
Mats Hayen, Stadens puls: en tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760–1830, Studier i stads- och kommunhistoria 30 (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 2007). 278 s.
Jessica Parland-von Essen
PDF
110-111
Jon Helgason, Hjärtats skrifter: en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Critica literarium Lundensis 8 (Lund: Avdelningen för litteraturvetenskap vid Lunds universitet, 2007). 327 s.
Tilda Maria Forselius
PDF
111-114
Benny Jacobsson, Den sjunde världsdelen: västgötar och Västergötland 1646–1771: en identitetshistoria (Stockholm: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, 2008). 498 s.
Peter Sjökvist
PDF
115-116
Nina Javette Koefoed, Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre: køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark (Köpenhamn: Museum Tusculanums forlag, 2008). 390 s.
Marie Lindstedt Cronberg
PDF
116-117
Marie Löwendahl, Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal (Stockholm & Göteborg: Makadam, 2007). 367 s.
Agneta Helmius
PDF
118-120
Erik Magnusson, Gränsöverskridande koordination: syntaktisk förändring i äldre svenska, Nordistica Gothoburgensia 28 (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2007). 357 s.
David Håkansson
PDF
120-121
Soili-Maria Olli, Visioner av världen: hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680–1789, Skrifter från Institutionen för historiska studier 17 (Umeå: Umeå universitet, 2007). vi+194 s.
Mikael Pettersson
PDF
121-125
Odile Richard-Pauchet, Diderot dans les Lettres à Sophie Volland : une esthétique épistolaire (Paris: Honoré Champion éditeur, 2007). 454 s.
Sven Björkman
PDF
125-127
Hedvig Schönbäck, De svenska städernas begravningsplatser 1770–1830: arkitektur, sanitet och det sociala rummet (Stockholm: Stockholmia, 2008). 347 s.
Gunnar Broberg
PDF
127-130
Henrika Tandefelt, Konsten att härska: Gustaf III inför sina undersåtar (Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Finland/Atlantis, 2008). 439 s.
Patrik Winton
PDF
130-133
Fredrik Thisner, Militärstatens arvegods: officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark ca 1720–1800, Studia historica Upsaliensia 230 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007). 373 s.
Ville Sarkamo
PDF
133-134

Literature

Mikael Alm & Britt-Inger Johansson (red.), Scripts of Kingship: Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolution, Opuscula Historica Upsaliensia 37 (Uppsala: Historiska institutionen, 2008). 239 s.
Patrik Lundell
PDF
135-136
Britta Andersen & Pernille Roholt (red.), Byens adelsgårde og palæer: Norden 1720 –1800 ([Ebeltoft:] Skippershoved forlag, 2008). 160 s.
Sabrina Norlander Eliasson
PDF
136-137
Jan Andersen, Poul Hansen Egede – en grønlandsforsker i 1700-tallet (Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2007). 272 s.
Allan Sortkær
PDF
137-139
Michael Bregnsbo, Caroline Mathilde: magt och skæbne (Köpenhamn: Aschehoug Dansk Forlag, 2007). 280 s.
Mikael Alm
PDF
139-140
Anne Eriksen, Anders Johansen, Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.), Kulturanalyse: en teksthistorie (Oslo: Pax Forlag, 2008). 528 s.
Gunnar Broberg
PDF
140
Anne Eriksen, Topografenes verden: fornminner og fortidsforståelse (Oslo: Pax Forlag, 2007). 262 s.
Mattias Legnér
PDF
141-142
John Peter Collett & Bård Frydenlund (red.), Christianias handelspatrisiat: en elite i 1700-tallets Norge (Oslo: Andresen & Butenschøn, 2008). 267 s.
Ernst Bjerke
PDF
142-143
Jens Glebe-Møller, Struensees vej till Skafottet: fornuft og åbenbaring i Oplysningstiden (København: Museum Tusculanums forlag, 2007). 134 s.
David Hallbeck
PDF
143-144
Johnny Hagberg (red.), Jesper Swedberg – en antologi, Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 35 (Skara 2008). 414 s.
Inge Jonsson
PDF
144-146
Clas Fredrik Hornstedt, Brev från Batavia: en resa till Ostindien 1782–1786 (Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Finland/Atlantis, 2008). 418 s.
David Dunér
PDF
146-147
Pasi Ihalainen, Protestant Nations Redefined: Changing Perceptions of National Identity in the Rhetoric of the English, Dutch and Swedish Public Churches, 1685–1772 (Leiden: Brill, 2005). 664 s.
Carola Nordbäck
PDF
147-152
Kirsi Vainio-Korhonen, Sophie Creutzin aika: aateliselämää 1700-luvun Suomessa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1183 (2008). 398 s. // Carina Burman, Den finländska Sapfo: Catharina Charlotta Swedenmarcks liv och verk (Uppsala 2004). 112 s.
Henrika Tandefeldt
PDF
152-153
Ellen Krefting & Anne Beate Maurseth (red.), Mennesket: arven fra opplysningstiden (Oslo: Scandinavian Academic Press/Spartacus forlag, 2008). 299 s.
Christine Quarfood
PDF
153-155
Jürgen Luh, Kriegskunst in Europa 1650–1800 (Köln: Böhlau Verlag, 2004). 298 s.
Oskar Sjöström
PDF
155-156
Kärin Nickelsen, Draughtsmen, Botanists and Nature: the Construction of Eighteenth-Century Botanical Illustrations, Archimedes, New Studies in the History and Philosophy of Science and Technology, 15 (Dordrecht: Springer, 2006). 295 s.
Gunilla Törnvall
PDF
156-157
Magnus Olausson (red.), Alexander Roslin, Nationalmusei utställningskatalog 652, (Stockholm: Nationalmuseum, 2007). 288 s.
Margareta Nisser-Dalman
PDF
157-158
Carl Renmarck, Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera, Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar, Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 100 (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2008). 208 s.
Lars Holm
PDF
158-160
Edvard Carleson & Carl Fredrik von Höpken, Beskrifning öfwer resan till Ephesus och Scalanova, Utgiven och kommenterad av Paavo Roos, Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis, 2006–2007:2 (Lund 2007). 44 s.
Joachim Östlund
PDF
160
Helene Schmitz, Nils Uddenberg & Pia Östensson, System och passion: Linné och drömmen om Naturens ordning (Stockholm: Natur & Kultur, 2007). 256 s.
Kenneth Nyberg
PDF
160-162
J. E. O. Screen, The Army in Finland During the Last Decades of Swedish Rule (1770–1809), Studia Historica 75 (Helsinki: Finnish Literature Society, 2007). 534 s.
Jyrki Paasikoski
PDF
162-163
Thord Silverbark, Doktor Hasselquists resa: Linnélärjungen i Mellersta Östern 1749–1752 (Stockholm: Alhambra, 2008). 233 s.
Andreas Hellerstedt
PDF
163-164
Jyrki Siukonen, Mies palavassa hatussa: professori Johan Welinin maailma, (Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006). 358 s.
Päivi Maria Pihlaja
PDF
164-165
André Swanström, Mystiker, präster och väckelsens arvingar: studier kring den österbottniska separatismen, Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akademi, Meddelanden 39, (Åbo 2007). 146 s.
Harry Lenhammar
PDF
165-166
Janike Sverdrup Ugelstad, Thi han blev en kunstmaler: Peder Aadnes og hans billedverden (Oslo: Novus forlag, 2007). 227 s.
Camilla Christin Nedreaas Haukedal
PDF
166-170
William Urban, Bayonets for Hire: Mercenaries at War, 1550–1789 (London: Greenhill Books, 2007). 304 s.
Oskar Sjöström
PDF
170-171

Contributors / Back matter

Medverkande
Jonas Nordin
PDF
172