Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Klinisk fagring som ein kompetanseutviklande metode i kommunehelsetenesta - sjukepleiarar og leiarar sine erfaringar Sammendrag  PDF
Astrid Bjørnerheim Hynne, Kirsti Torjuul, Bente Paulsen
 
Volum 8, nr 2 (2012) ”Uten oss går det ikke” – pårørendes erfaringer med psykisk krise Sammendrag  PDF
Marit Borg, Ellinor Haugård, Bengt Karlsson
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Materiell og profesjonell stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt Sammendrag  PDF
Wenche Skeivoll Christiansen, Tor-Ivar Karlsen, Inger Beate Larsen
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning Sammendrag  PDF
Kari Westad Hauge, Ole David Brask, Liv Bachmann, Inger Elisabeth Bergum, Wenche Mongstad Heggdal, Hans Inderhaug, Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Signe Gunn Julnes
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Innvandrerkvinners erfaringer med svangerskap, fødsel og barseltid i Norge - en kvalitativ studie Sammendrag  PDF
Hilde Egge, Kristine Kvellestad, Kari Glavin
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Sjukepleiaren si kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta; samspel mellomutdanningsinstitusjon og arbeidsplass Sammendrag  PDF
Gro Hovland, Dagrun Kyrkjebø, Maj-Britt Råholm
 
Volum 8, nr 2 (2012) Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data Sammendrag  PDF
Rita Sommerseth, Helene Hanssen
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Barneansvarliges rolle, knyttet til barn som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser – en fenomenografisk studie Sammendrag  PDF
Ann-Kjærsti Svalheim, Anne Kjersti Myhrene Steffenak
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Transnasjonale helsepraksiser. Bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge Sammendrag  PDF
Jakub Stachowski, Johan Fredrik Rye
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Overvekt hos gravide – en utfordring i svangerskapsomsorgen Sammendrag  PDF
Wenke Moldjord, Sevald Høye, Kari Kvigne
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Habilitering for voksne i spesialisthelsetjenesten: Utvikling og utprøving av brukerundersøkelse Sammendrag  PDF
Erik Søndenaa, Stein Ketil Sauarlia, Britt Hukkelås, Sidsel Jullumstrø
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Helsesøstres utfordringer for å fremme elevenes psykiske helse Sammendrag  PDF
Monica Holm Larsen, Bjørg Christiansen, Lisbeth Gravdal Kvarme
 
Volum 8, nr 1 (2012) En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse Sammendrag  PDF
Hanne Søberg Finbråten, Kjell Sverre Pettersen
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning Sammendrag  PDF
Marit Alstveit, Anne Halvorsen, Elisabeth Willumsen, Atle Ødegård
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Ny politikk på diabetesfeltet? Nøkkelinformanters syn på dagens og morgendagens tilbud Sammendrag  PDF
Christina Foss, Ingrid Ruud Knutsen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten Sammendrag  PDF
Helene Hanssen, Rita Sommerseth
 
Volum 8, nr 2 (2012) Hvilke ønsker har eldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn for sin alderdom i Norge? Sammendrag  PDF
Berit Johannessen, Jan Erik Hallandvik, June Jacobsen Steen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Læring og kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta – ein intervjustudie av kreftsjukepleiarar Sammendrag  PDF
Astrid Bjørnerheim Hynne, Marit Kvangarsnes
 
Volum 8, nr 2 (2012) Idealer og realiteter i moderne psykisk helsearbeid Sammendrag  PDF
Rune Karlsen
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg Sammendrag  PDF
Ragnhild Skaar, Marthe M. F. Fensli, Sylvi M. Flateland, Ulrika Söderhamn
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Social ulighed i sundhed i et udsat boligområde: En undersøgelse af sammenhængen mellem selvvurderet helbred, etnicitet og social position Sammendrag  PDF
Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen
 
Vol 9, Nr 2 (2013) «Ambulant akutteam - Et sikkerhetsbelte for mennesker i psykisk krise?» Sammendrag  PDF
Monika Knudsen Gullslett, Bengt Karlsson, Ulla Forinder, Marit Borg
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Brukermedvirkning i psykiatriske institusjoner. Praktisering av ”brukermedvirkning” gjennom miljøterapeutiske aktiviteter Sammendrag  PDF
Vår Mathisen, Aud Obstfelder, Geir Lorem, Per Måseide
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie Sammendrag  PDF
Elfrid Margrete Aarseth, Maria Stylianou Korsnes, Ingun Dina Ulstein, Inger-Marie Tjernæs, Bodil A. Mcpherson
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter Sammendrag  PDF
Catharina Bjørkquist
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Markedsliberalistiske forskyvninger i det psykiske helsefeltet – om forholdet mellom politisk styring og faglig disiplinering Sammendrag  PDF
Bengt Karlsson
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Svømmetilbud målrettet etniske kvinder, Procesevaluering af en svømmeintervention Sammendrag  PDF
Pernille Tangaard Andersen, Carsten Kronborg Bak, Camilla Tykgaard Clausen
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Sammen går vi døden i møte Sammendrag  PDF
Sven Inge Molnes
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunale tjenester på pleie- og omsorgsfeltet. En kvalitativ studie Sammendrag  PDF
Marit Solbjør, Birgitte Ljunggren, Hanne Hestvik Kleiven
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik Sammendrag  PDF
Ingeborg Ulvund, Karl Yngvar Dale, Atle Ødegård
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Til tross for økt satsning via Opptrappingsplanen, er produksjonen per fagårsverk marginalt endret innen norsk psykiatri Sammendrag  PDF
Clas Waagø-Hansen
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Et rom hvor kroppen kan tre fram gjennom ulike uttrykk. Refleksjoner etter en pilotstudie om overvekt, kvinner og magedans Sammendrag  PDF
Trude Jægtvik, Kari Kvigne, Per Kristian Roghell
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon Sammendrag  PDF
Solveig Sørby, Liv Fegran
 
Volum 9, nr 1 (2013) Hvilke ønsker har eldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn for sin alderdom i Norge? Sammendrag  PDF
Berit Johannessen, June Jacobsen Steen, Jan-Erik Hallandvik
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Kreftkoordinatorers rolle i samhandlingsarbeidet i kreftomsorgen i norske kommuner Sammendrag  PDF
Astri Syse, Nataliia Moshina
 
Volum 9, nr 1 (2013) Psykisk helsearbeideres erfaringer med å jobbe i små kommuner i Nordland Sammendrag  PDF
Toril Beate Masvie, Siri Ytrehus
 
1 - 36 av 36 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"